Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.bloode.org

Μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η ομάδα του «Blood-E» προσφέρει ενημέρωση για τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει, αλλά και την δυνατότητα στους επισκέπτες χρήσης της πλατφόρμας της ιστοσελίδας www.bloode.org, με τον σκοπό να προωθηθεί η εθελοντική αιμοδοσία και να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανταπόκριση από την κοινωνία στις εκκλήσεις για αίμα από ασθενείς. Προκειμένου οι εγγεγραμένοι χρήστες να κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτής (www.bloode.org), συμφωνούν, συναινούν και συνομολογούν στους εξής όρους και προϋποθέσεις: 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του bloode.org διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες ή/και επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του bloode.org γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων χρήσης, καθώς και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας www.bloode.org από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη ή εν γένει και χωρίς προσήλωση ή περιορισμό σε οποιαδήποτε διατύπωση ή ορολογία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο για οποιονδήποτε λόγο και οποιονδήποτε σκοπό, μέσο ή τρόπο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες έρχεται αμέσως ή εμμέσως σε επαφή με το www.bloode.org ή με μέρος αυτού ή με το περιεχόμενο αυτού ή με μέρος αυτού.

Η χρήση των υπηρεσιών www.bloode.org είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικους, που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών. Σε περίπτωση χρήστη κάτω των 18 ετών, ο ενήλικας γονέας ή κηδεμόνας λογίζεται ως ο χρήστης/επισκέπτης και ευθύνεται εξ’ολοκλήρου για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ανηλίκου.

Προϋπόθεση για την χρήση της πλατφόρμας είναι η πλήρης, ανεπιφύλακτη και αναντίρρητη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσεως χωρίς καμία εξαίρεση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τους παρόντες όρους, θα πρέπει να απέχει της χρήσης της ιστοσελίδας www.bloode.org,

Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο www.bloode.org, τις σελίδες και τις υπηρεσίες του τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί με τους κάτωθι εκτιθέμενους όρους και τις συνθήκες χρήσης. Αυτούς τους όρους η «BLOOD-E.» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει μέρος τους οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά τους όρους αυτούς για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση που η ομάδα του BLOOD-E έχει προβεί σε τροποποίηση αυτών, και ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης συνεχίσει την χρήση της ιστοσελίδας www.bloode.org, συνεπάγεται και την αποδοχή από μέρους του και αυτών των νέων όρων. Θα υπάρχει σαφής ένδειξη πάνω από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των όρων χρήσης και ποια έκδοση δημοσιεύεται  στην παρούσα ιστοσελίδα.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνείστε ηλεκτρονικά μαζί μας στο e-mail: ………… Διευκρινίζεται ότι τυχόν διατύπωση αντιρρήσεων ή ενστάσεων σχετικώς με τα ανωτέρω κατά την οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία σας με εμάς δεν επηρεάζει ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την  ισχύ και δεσμευτικότητα των παρόντων όρων  προς εσάς ή προς οποιονδήποτε τρίτον.

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

 1. Ο επισκέπτης – χρήστης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.bloode.org και όλων των υπηρεσιών αυτής οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οιαδήποτε διαφωνίας του οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκριση του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου. 
 2. Οι πληροφορίες και παρουσιάσεις που παρέχονται και περιέχονται ή αναρτώνται κατά καιρούς στο www.bloode.org εκφράζουν αποκλειστικώς και μόνον τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων αυτών και όχι του ιδίου του διαδικτυακού τόπου, ούτε των διαχειριστών του ή των συνεργατών του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου συνδεόμενου με αυτόν και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η ανάρτηση και δημοσίευση από τους εγγεγραμμένους χρήστες οιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με έκκληση για αίμα (στοιχεία ασθενών, κλπ.) τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι γίνεται με την συναίνεση των ενδιαφερομένων ασθενών, είναι δε αποκλειστικά δική τους ευθύνη η εξασφάλιση αυτής (συναίνεσης) και σε καμμία περίπτωση η www.bloode.org δεν φέρει ευθύνη για δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων άνευ συναινέσεως των ασθενών. Η www.bloode.org λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως πλατφόρμα διαμεσολάβησης και φιλοξενίας εκκλήσεων και προσφοράς αιμοδοσίας, η οποία ούτε ελέγχει ούτε οφείλει να ελέγξει την νομιμότητα και ορθότητα των πληροφοριών αυτών. Την αποκλειστική ευθύνη έχει ο χρήστης που αναρτά, επιφυλασσομένης της www.bloode.org παντός διακιώματός της αποζημίωσης σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων και παράνομης συμπεριφοράς οιουδήποτε εκ των εγγεγραμένων χρηστών και επισκεπτών της πλατφόρμας.
 3.   Η χρήση, αξιοποίηση, εξέταση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση πληροφοριών που παρέχονται στο www.bloode.org από οποιονδήποτε χρήστη – επισκέπτη ή από άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. Καμία δήλωση ή ανάρτηση στο www.bloode.org δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ούτε να θεωρηθεί εμμέσως ότι εκλαμβάνεται για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο ως δήθεν αποτελούσα άσκηση της ιατρικής ή παροχή ιατρικής φροντίδας ή ως παροχή οποιασδήποτε μορφής επαγγελματικών συμβουλών ή υπηρεσιών οποιασδήποτε ειδικότητας ή επαγγέλματος ή ειδίκευσης και ο παρών διαδικτυακός τόπος συνιστά σε όλους να αναζητούν επαγγελματικές υπηρεσίες και συμβουλές σχετικώς με κάθε ζήτημα με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. 
 4. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην εμπλέκεται, να μην υποστηρίζει ή να μην ενθαρρύνει άλλους να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε φύσης μετάδοση, φόρτωση, ανέβασμα, αποστολή e-mail, ή με οιονδήποτε τρόπο παροχή στο www.bloode.org πληροφοριών που α) είναι παράνομες, επιβλαβείς, απειλητικές, προσβλητικές, δυσφημιστικές, άσεμνες, και προσβάλλουν τρίτους,
   β)  δεν αντιστοιχούν ούτε σχετίζονται με αληθινή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή είναι προϊόν/αποτέλεσμα πλαστοπροσωπίας οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού, γ) είναι εμπιστευτικές και απαγορεύεται να γνωστοποιούνται στο κοινό βάσει νόμιμων ή/και συμβατικών περιορισμών δ) παραβιάζουν σχετικά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα συγγενή ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και ε) περιέχουν ιούς, αυθαίρετες ή άνευ εξουσιοδότησης διαφημίσεις, προεκλογικά μηνύματα, προσκλήσεις ή διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων αλυσιδωτών επιστολών, μαζικής αλληλογραφίας ή οποιαδήποτε μορφής spam
 5. Οι χρήστες δεσμεύονται, ότι τα στοιχεία, τα οποία γνωστοποιούν στην ιστοσελίδα www.bloode.org είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη, είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτουν μετά την εγγραφή τους. Επιπλέον υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την www.bloode.org σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτού ή παραβίασης ασφαλείας του, και φέρουν την πλήρη ευθύνη οποιασδήποτε ζημίας ήθελε προκληθεί από την ενδεχόμενη ανακρίβεια των στοιχείων αυτών ή από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. 
 6. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετεί στην ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου αυτού. Τυχόν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής, της υπόληψης, της προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων που έχει σαν συνέπεια οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη, υπεύθυνος για την αποκατάσταση θα είναι αποκλειστικά ο ίδιος, δηλαδή ο χρήστης.
 7. Η www.bloode.org διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης ή αφαίρεσης υλικού ή/και εγγράφου, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ή/και με την κείμενη νομοθεσία και συναλλακτικά ήθη, ενημερώνοντας αυτόν που προέβη στην καταχώρηση, άμεσα, ολικά ή μερικά
 8. Στην περίπτωση που εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας www.bloode.org προβούν σε αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας, η www.bloode.org έχει δικαίωμα άμεσης διαγραφής τους από την λίστα των εγγεγραμμένων μελών και απαγόρευσης προσβάσεώς τους στην ιστοσελίδα, επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμο δικαίωμά της από την ως άνω αθέμιτη χρήση.
 9. Οι πληροφορίες που παρέχει – συμπληρώνει ο επισκέπτης-χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματός του δύνανται να κοινοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει μόνον κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του διαδικτυακού τόπου και μόνον προς τον άμεσα ενδιαφερόμενο ή προς πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον ή/και στην κατά περίπτωση αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή, στην οποία μπορεί να κριθεί ότι οφείλεται τέτοια κοινοποίηση βάσει σχετικών διατάξεων ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή αρχής. Σε οποιανδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις όλες ή οποιεσδήποτε πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του www.bloode.org ή για την προστασία παραβιαζόμενων δικαιωμάτων τρίτων ή εν γένει για την παύση ή αποτροπή οποιασδήποτε παραβίασης. 
 10. Τα δεδομένα αυτά ή οποιοδήποτε μέρος τους μπορούν να αρχειοθετηθούν ή να χρησιμοποιηθούν από το www.bloode.org χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση από οποιανδήποτε αιτία έναντι του www.bloode.org από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει ή εν γένει παρέχει πρόσβαση σε αυτά, αφού η ίδια η εξασφάλιση πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο από τους διαχειριστές του συνιστά επαρκές και πλήρες αντάλλαγμα για τη διάθεση των πληροφοριών αυτών από τον χρήστη – επισκέπτη στον διαδικτυακό τόπο. 
 11. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και κατά πάντα χρόνο χρήση του www.bloode.org ή οποιουδήποτε μέρους του ή οποιουδήποτε στοιχείου του περιεχομένου αυτού και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς και εν γένει με τρόπο και μέσα που συνάδουν και δεν παραβιάζουν τους εκάστοτε ισχύοντες νόμιμους κανόνες και διατάξεις και τις γενικές αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών.
 12. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το www.bloode.org με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής ζημία, φθορά ή βλάβη ή να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας ή μέρος αυτών, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν ή παρακωλύουν την πρόσβαση,  χρήση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών ή του περιεχομένου του www.bloode.org ή οποιοδήποτε μέρος αυτών από οποιοδήποτε άλλο μέλος-επισκέπτη-χρήστη ή τρίτον. 
 13. Απαγορεύεται στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψευδείς λογαριασμούς με δόλιες, μη νόμιμες ή αθέμιτες εν γένει προθέσεις, ή να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό κατά οποιονδήποτε χρόνο ή να συνδράμει άλλους σε έναν από τους ανωτέρω σκοπούς και εν γένει να προβαίνει σε οποιανδήποτε ενέργεια παρεμφερή προς τις ανωτέρω ακόμη και μη ρητώς αναφερομένη στο παρόν.
 14. Το www.bloode.org διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει κάθε εκ του νόμου ή από τους παρόντες όρους δικαίωμα, όπως όλως ενδεικτικώς την πλήρη αποζημίωση και ικανοποίησή του για κάθε ζημία του, θετική και αποθετική, περιλαμβανομένων ευλόγων δικαστικών εξόδων και αμοιβών, από την έστω και εξ ελαφράς αμελείας παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νόμιμης διάταξης ή κανονισμού, εθνικού, κοινοτικού ή διεθνούς, ή οποιασδήποτε των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη ή/και οποιονδήποτε τρίτον, ο οποίος τον συνέδραμε σχετικώς, και επίσης να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική εξώδικη ή δικαστική νομική ενέργεια ή διαδικασία, όπως ενδεικτικώς σε λήψη νόμιμων διορθωτικών ή ρυθμιστικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης και την αποκατάσταση της ζημίας του. 
 15. Το www.bloode.org διατηρεί κατά πάντα χρόνο το δικαίωμα / ευχέρεια της αφαίρεσης οποιουδήποτε σχολίου οποιουδήποτε χρήστη – επισκέπτη για οποιονδήποτε λόγο ή και όλως αναιτιολογήτως κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς όμως να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη το ίδιο για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεσή τους ή και για την μη αφαίρεση, ακόμη και αν υποβλήθηκε σχετικώς αίτημα, και χωρίς να μπορεί σε καμία περίπτωση η μη αφαίρεση να θεωρηθεί ότι συνιστά προσβολή δικαιώματος τρίτου ή παραβίαση διάταξης ή υιοθέτηση εν γένει οποιασδήποτε ανάρτησης. Κάθε χρήστης – επισκέπτης εισερχόμενος στον διαδικτυακό τόπο ή αποκτώντας εν γένει πρόσβαση με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτόν θεωρείται αυτομάτως και αυτοδικαίως και χωρίς άλλη προϋπόθεση ότι τα όποια τυχόν σχόλια ή εν γένει αναρτήσεις οποιουδήποτε χρήστη συνιστούν απλές προσωπικές θέσεις και απόψεις των ιδίων των χρηστών, οι οποίες δεν έχουν προηγουμένως ελεγχθεί ή εξετασθεί από τον διαδικτυακό τόπο ούτε έχουν υιοθετηθεί από αυτόν, και επομένως δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτά. 
 16. Η υποκλοπή στοιχείων καθώς και η αναδημοσίευσή τους ή η κοινοποίησή τους σε οποιονδήποτε τρίτον, εφόσον πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη – συναίνεση των ειδικών ή του www.bloode.org αποτελεί παράνομη πράξη για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο υποκλέπτων, ο οποίος  και θα αντιμετωπίζει τις προβλεπόμενες από τον νόμο αστικές και ποινικές κυρώσεις.Το www.bloode.org παρέχει απλώς τη δυνατότητα φιλοξενίας προφίλ των εγγεγραμμένων χρηστών, με σκοπό τη διευκόλυνση της επαφής ατόμων εθελοντών αιμοδότων και την ενίσχυση αυτής της κοινότητας με σκοπό την κοινωνική ευαισθησία στον τομέα της αιμοδοσίας, και δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για τις μεταξύ των εγγεγραμμένων χρηστών ενδεχόμενων συνεργιών ή συνεργασιών.
 17. Ο χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ενδεχόμενη ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο λογισμικό μας, ακόμη και αν αυτή γίνεται χωρίς προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε αιτία κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια. 
 18. Οποιοσδήποτε χρήστης – επισκέπτης ή άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού παραιτείται ρητώς και απαλλάσσει την εταιρεία από κάθε ευθύνη, αξίωση ή απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη απαίτηση προερχόμενη από ενέργειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.bloode.org, ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο εμμέσως ή αμέσως με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, με το οποίο ήλθε σε επαφή μέσω του λογισμικού ή της υπηρεσίας του www.bloode.org. 
 19. Απαγορεύεται ρητώς σε οποιονδήποτε η χρήση οποιωνδήποτε στοιχείων ή δεδομένων, όπως καταστάσεων ονομάτων εθελοντών ή ασθενών ή άλλα στοιχεία της www.bloode.org και του διαδικτυακού τόπου. Σε περίπτωση χρήσης αυτών ή μέρους τους η www.bloode.orgδύναται να αξιώσει αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία αυτής ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, και να επιδιώξει σωρευτικώς κάθε άλλο δικαίωμα κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τους παρόντες όρους.
 20. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες και πιθανοί αιμοδότες, καθώς και κάθε τρίτος που αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του www.bloode.org απαγορεύεται να ανακοινώνουν, να αποκαλύπτουν ή να δημοσιοποιούν πληροφορίες, στις οποίες έχουν αποκτήσει πρόσβαση μέσω της www.bloode.org και δεν δικαιούνται να τις χρησιμοποιούν για όφελος δικό τους ή οποιουδήποτε τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο και κατά πάντα χρόνο, εκτός αν αυτό επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες όρους χρήσης και μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Ακόμη, οι ανωτέρω δεσμεύονται ότι θα μεριμνούν για την προστασία των ως άνω δεδομένων και πληροφοριών ώστε να μην περιέλθουν σε τρίτους μη δικαιούχους, καταβάλλοντας την επιμελεία που χρησιμοποιούν για τις δικές τους υποθέσεις, σε κάθε δε περίπτωση την επιμέλεια που επιβάλλεται σε τέτοιου είδους συναλλαγές από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 1. Η ανάρτηση εκκλήσεων για αιμοδοσία, η δημιουργία της κοινότητας των εθελοντών αιμοδοτών και λοιπών εγγεγραμμένων χρηστών, που συντάσσονται με τους σκοπούς και την κοινωνική ευαισθητοποίηση που το www.bloode.org στοχεύει σε σχέση με την εθελοντική αιμοδοσία καταρχήν παρέχεται δωρεάν. 
 2. Το www.bloode.org μπορεί να ανακοινώνει οποτεδήποτε κατά τη διακριτική του ευχέρεια την τιμολογιακή πολιτική του με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα που διατηρεί.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 1. Η πλατφόρμα www.bloode.org παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες «ως έχει», και παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και πληρότητα του συνόλου του περιεχομένου της, δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση γι αυτό, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη/επισκέπτη από την χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν αποτελούν μια προσφορά στον επισκέπτη/χρήστη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή η παραίνεση για την τέλεση συγκεκριμένης ενέργειας ή συμπεριφοράς. Από την επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο συνάγεται συνεπώς ότι ο χρήστης – επισκέπτης δεν προτίθεται να βασισθεί και δεν βασίζεται σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται από το www.bloode.org, και ότι εάν το πράξει, το κάνει αυτό αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη και κατά παράβαση των παρόντων όρων. Συνιστάται δε ειδικότερα προς τους χρήστες για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα να συμβουλεύονται ιατρό της αντίστοιχης προς το ζήτημα ειδικότητας και της δικής τους αποκλειστικώς επιλογής με δική τους αποκλειστικώς πρωτοβουλία και ευθύνη

 1. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την πλατφόρμα www.bloode.org δεν εδραιώνουν καμία σχέση εντολής, αντιπροσώπευσης ή εργασίας. 
 1. Η www.bloode.org αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται όμως για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών αυτού (της ιστοσελίδας). Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες του www.bloode.org με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.
 1. Η www.bloode.org καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του site να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού, καθώς και για την οποιαδήποτε ζημία, που ενδεχομένως να προκληθεί από την χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.
 1. Η www.bloode.org διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.
 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.bloode.org δεν φέρει καμμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων, στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links) και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την χρήση αυτών, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη. 
 1. Σε καμία περίπτωση το www.bloode.org δεν αξιολογεί, δεν ελέγχει, δεν υιοθετεί, δεν συνιστά, δεν αποδέχεται και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο ή μέρος αυτού από ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ακρίβεια, την αλήθεια, τον μη ζημιογόνο χαρακτήρα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων web sites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή μέσο και σε οποιονδήποτε χρόνο. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή/και χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους, ο δε χρήστης – επισκέπτης επισκέπτεται και χρησιμοποιεί αυτά με αποκλειστικώς δική του ευθύνη. 
 1. Το www.bloode.org δεν έχει καμία ευθύνη για οιοδήποτε είδους επικοινωνία του χρήστη-επισκέπτη με τους τρίτους – παροχείς υπηρεσιών που ενδεχομένως να διαφημίζονται στο www.bloode.org και για την οποιανδήποτε τυχόν επικοινωνία, επαφή ή συναλλαγή ή εν γένει σχέση που μπορεί να ιδρυθεί ή να προκύψει από τη μεταξύ τους επαφή ή σχέση. Το www.bloode.org δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τρίτων διαδικτυακών τόπων, που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του www.bloode.org ή να συνδέονται με αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο, όπως όλως ενδεικτικώς είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων, και δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ούτε είναι με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους ή την αλήθεια και την ακρίβεια αυτών ή για τη μη παραβίαση από αυτούς οποιασδήποτε νόμιμης διάταξης ή δικαιωμάτων τρίτων ή για την μη πρόκληση ζημίας σε χρήστες από την σε αυτούς πρόσβαση ή την αξιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου αυτών ή την εν γένει χρήση αυτών. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με αποκλειστική και απόλυτη ευθύνη των επισκεπτών – χρηστών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών, ακόμη και αν η πρόσβαση σε αυτές επηλθε μέσω της www.bloode.org. 
 1. Με την εγγραφή προσώπου ως μέλους στο www.bloode.org διατηρούμε το δικαίωμα να αποστέλλουμε σε αυτό χωρίς προειδοποίηση ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό, το οποίο ανήκει σε τρίτες ιστοσελίδες ή συνεργαζόμενες εταιρείες, καθώς επίσης και να επιτρέπουμε την έκθεση αυτού σε διαφημιστική επικοινωνία ή καμπάνια που φιλοξενείται στις ιστοσελίδες του www.bloode.org. 

Ο επισκέπτης – χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή και ακώλυτη πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο www.bloode.org, καθώς και για τη διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των κωδικών πρόσβασης αυτού στον διαδικτυακό τόπο και του αποκλεισμού μη εξουσιοδοτημένων ατόμων από αυτούς.Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, την διαχείριση και την πρόσβαση στους κωδικούς ενεργοποίησης καθώς και στους κωδικούς πρόσβασης και για τον αποκλεισμό πρόσβασης τρίτων μη εξουσιοδοτημένων από αυτών προσώπων σε αυτούς. 

 1. Το περιεχόμενο του www.bloode.org, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών – χρηστών του. Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το www.bloode.org δηλώνει ρητώς με τους παρόντες όρους προς οποιονδήποτε χρήστη – επισκέπτη ή άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται την ακρίβεια, την αλήθεια, την αξιοπιστία και την πληρότητα αυτών, τις οποίες οφείλουν να ελέγχουν οι ίδιοι με δική τους επιμέλεια, μέσα και ευθύνη, ενώ το www.bloode.org δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σχετικώς με οποιανδήποτε ζημία ήθελε προκύψει από αυτές σε αυτούς.
 1. To www.bloode.org διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς οποιαδήποτε κοινοποίηση ή προηγούμενη γνωστοποίηση, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες ή και σε περισσότερες ή όλες σωρευτικώς: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει – διατηρεί καταγεγραμμένη κάθε επικοινωνία (ή μέρος αυτών) του επισκέπτη – χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των e-mail επικοινωνίας και των ερωτήσεων – απαντήσεων προς ειδικούς ή άλλα πρόσωπα, β) να ερευνά οποιαδήποτε καταγγελία, ιδίως αλλά όλως ενδεικτικώς σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις ή με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού γ) να αποφασίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει, να παύει την ανάρτηση ή να απαιτεί την απόσυρση μιας οποιασδήποτε επικοινωνίας και να προβαίνει σε οποιανδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του, δ) να αποσύρει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και όλως αναιτιολογήτως επικοινωνίες και αποσταλλέντα από τον επισκέπτη χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που δύνανται να θεωρηθούν από οποιονδήποτε ως προσβλητικές, συκοφαντικές παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του www.bloode.org ή τις εκάστοτε ισχύουσες εφαρμοστέες διατάξεις ή δύνανται να πρσβάλουν δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα τρίτων, ε) να διαγράψει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια και όλως αναιτιολογήτως και χωρίς προειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος και να αποκλείσει την πρόσβαση αυτού στον διαδικτυακό τόπο, όταν αυτό δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του www.bloode.org ή με οποιανδήποτε εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα διάταξη.
 1. Καμιά πληροφορία, την οποία αποκτά ο επισκέπτης – χρήστης από το www.bloode.org ή/και τις υπηρεσίες του, δεν δημιουργεί ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι θεμελιώνει ή δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του www.bloode.org σχετικώς με οποιοδήποτε γεγονός, δήλωση, ενέργεια ή παράλειψη ή με ο,τιδήποτε άλλο.
 1. Αν επισημανθούν εγγράφως συγκεκριμένα σφάλματα από τον επισκέπτη – χρήστη προς το www.bloode.org, το www.bloode.org θα καταβάλλει άμεσα κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατά το δυνατόν διόρθωσή τους, εφόσον αυτή είναι τεχνικώς και πραγματικώς εφικτή, χωρίς όμως ο χρήστης να έχει οποιανδήποτε αξίωση από την ενδεχόμενη μη διόρθωση ή μερική διόρθωση ή καθυστερημένη διόρθωση αυτών. Ο χρήστης επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται στον διαδικτυακό τόπο, τα οποία παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και το www.bloode.org δεν φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του διαδικτυακού του τόπου ή και στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το www.bloode.org δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές ή βελτιώσεις που κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια  κρίνει ότι μπορεί να καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Επίσης, το www.bloode.org δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε χρήστη – επισκέπτη ή σε άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού από ιούς οποιασδήποτε μορφής ή άλλο επιβλαβές λογισμικό, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να έλθει σε επαφή με αυτόν μέσω του www.bloode.org.
 1. Με τον σκοπό της προώθησης των υπηρεσιών του www.bloode.org, ήτοι ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας απέναντι στην εθελοντική αιμοδοσία, δύναται η www.bloode.org να παρέχει “επιβραβεύσεις”, μέσω παροχής πόντων σε εγγεγραμμένους χρήστες, που ακολουθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των “επιβραβεύσεων”, όπως αυτοί θα αναρτώνται και θα ανακοινώνονται κάθε φορά στο www.bloode.org. Η www.bloode.org δεν φέρει καμμία ευθύνη και δεν παρέχει καμμία απολύτως εγγύηση, σε περίπτωση που ακυρωθεί κάποια εκστρατεία “επιβράβευσης”, ούτε θεμελιώνεται οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα αποζημίωσης εγγεγραμμένων μελών από ενδεχόμενη αναστολή της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 1. Το συνολικό περιεχόμενο του www.bloode.org, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικώς εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, χρησιμοποιούμενου λογισμικού, πρωτότυπων εφαρμογών, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, διάταξης ύλης, συνολικού σχεδιασμού και παρουσίασης, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και γενικά όλων των αρχείων του διαδικτυακού τόπου αυτού, αποτελούν αποκλειστικώς πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του www.bloode.org και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται καταρχήν να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, μεταβίβασης, άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και αναπαραγωγή του περιεχομένου, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι και μόνο εφόσον το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Σε αντίθετη περίπτωση οι παραβάτες διώκονται ποινικά, επιφυλασσομένης της www.bloode.org έναντι πάντων για οποιουδήποτε νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμά της από την παράνομη χρήση της ιστοσελίδας.
 2. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που ενδεχομένως αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του www.bloode.org, εφόσον φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φυσικών προσώπων ειδικών, οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη σχετικώς με αυτά. Ο επισκέπτης- χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, επεξεργάζεται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας του www.bloode.org. 
 3. Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η www.bloode.org έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο www.bloode.org, παραχωρώντας στην www.bloode.org το ανέκκλητο δικαίωμα δωρεάν χρήσης του αναρτημένου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περιεχομένου.

5.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η  www.bloode.org λαμβάνει προαιρετικά προσωπικά στοιχεία μόνο από τα εγγεγραμμένα μέλη αυτής, τα οποία δίδονται με την συγκατάθεση των χρηστών (πλήρες ονοματεπώνυμο, ομάδα αίματος). Απαραίτητα όμως κάθε εγγεγραμμένο μέλος πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση σε ισχύ καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης τον οποίον γνωρίζει αποκλειστικά το μέλος και μπορεί να τον αλλάξει οποτεδήποτε.
 1. Τα μέλη έχουν την δυνατότητα οποτεδήποτε να επανεξετάσουν και να αλλάξουν τις προσωπικές πληροφορίες από τον λογαριασμό τους καθώς και να μην συμπληρώσουν τα προαιρετικά πεδία πληροφόρησης.
 1. Η www.bloode.org θα χρησιμοποιεί τις παραπάνω πληροφορίες με σκοπό αφενός την βελτίωση των υπηρεσιών της και αφετέρου την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες/μέλη.
 1. Η www.bloode.org δεν έχει το δικαίωμα να πωλήσει ή/και να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεση των χρηστών.
 1. Η www.bloode.org έχει γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το νόμο, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την επεξεργασία των απλών προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν με τη συγκατάθεσή τους οι χρήστες/επισκέπτες.
 1. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από την ιστοσελίδα και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της www.bloode.org. Η www.bloode.org συλλέγει προσωπικά δεδομένα στην ιστοσελίδα όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στην πλατφόρμα του.
 1. Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί ότι η www.bloode.org, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, καθώς και της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της www.bloode.org) από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα με σκοπό:
 • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η ιστοσελίδα στους χρήστες/επισκέπτες του,
 • την εν γένει ενημέρωση του χρήστη,
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη σε σχέση με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας,
 • την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες εκκλησεις για αιμοδοσία, εκστρατίες ευαισθητοποιήσης και σχετικές δράσεις, 
 • την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας,
 • κάθε συναφή με τα ως άνω ενέργεια.

– Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη της παρούσας ιστοσελίδας www.bloode.org υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997, όπως αυτός έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000), καθώς και της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή στην νομοθετική ρύθμιση των προσωπικών δεδομένων, θα έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στην διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, και τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας 

6. COOKIES

H www.bloode.org δύναται – και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται – στην ιστοσελίδα να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη, όπως όνομα (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό, κατά την επίσκεψή του ξανά στην ιστοσελίδα, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στην ιστοσελίδα. Αν θέλετε διακόπτετε τη λειτουργία των cookies του browser σας, ώστε είτε να διακόψετε τη ροή νέων cookies, είτε να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, είτε να απενεργοποιήσετε τα υφιστάμενα cookies. Εάν απορρίψετε τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας, μπορείτε να εξακολουθήσετε να την χρησιμοποιείτε. Σε αυτή την περίπτωση, ενδεχομένως να περιορίζεται η χρήση μερικών από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, ή ενδέχεται να μην  μπορείτε να κάνετε χρήση πλήρως όλων των δυνατοτήτων του δικτυακού μας τόπου.

Ορισμένοι από τους συνεργαζόμενους ή ορισμένες από τις λοιπές ιστοσελίδες, που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας ενδεχομένως να χρησιμοποιούν cookies, στα οποία όμως δεν έχουμε καμία πρόσβαση ή έλεγχο και ως εκ τούτου δεν φέρουμε καμία ευθύνη για και από τη χρήση τους.

7. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της www.bloode.org να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στην πλατφόρμα του www.bloode.org και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του κάθε φορά που θεωρεί αυτή (www.bloode.org) ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται αποκλειστικώς από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση ή από την εκτέλεση ή την ερμηνεία αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της ως αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και σχετικώς με διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων, στα οποία ρητώς υπάγεται οποιοσδήποτε χρήστης – επισκέπτης ή άλλο πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον διαδικτυακό τόπο ή με το περιεχόμενο αυτού, ακόμη και όταν η πρόσβαση στο nannuka.gr γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή μη εφαρμοστέος με δικαστική απόφαση ή απόφαση αρμόδιας αρχής, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εξακολουθούν να είναι απολύτως έγκυροι. 

Αθήνα, Ιούλιος 2015